Regulamin Sklepu Internetowego Propaganda Paweł Pasternak

I. Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem https://propa-ganda.pl/ prowadzony jest przez Propaganda Paweł Pasternak z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Boya-Żeleńskiego 15, NIP 684-217-02-43 REGON 180009027, e-mail kontakt@propaganda24.pl, numer telefonu 794 669 118.

II. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu https://propa-ganda.pl/ są przetwarzane przez Propaganda Paweł Pasternak z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Boya-Żeleńskiego 15.
2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Propaganda Paweł Pasternak realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

III. Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://propa-ganda.pl/ są wyrażone w złotych polskich (PLN).

IV. Zamówienia
1. Sklep internetowy adres sklepu umożliwia Klientom:
1) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym https://propa-ganda.pl/ i zawierania umów sprzedaży na odległość.
2) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://propa-ganda.pl/ kierowane przez Propaganda Paweł Pasternak do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://propa-ganda.pl/ Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Propaganda Paweł Pasternak
5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o
nadaniu statusu „w realizacji”.
6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 5 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

V. Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym https://propa-ganda.pl/ dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
2) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
4. Jeżeli nie ustalono inaczej Propaganda Paweł Pasternak wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Propaganda Paweł Pasternak).
5. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
6. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
7. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Propaganda Paweł Pasternak zaleca sporządzić protokół szkodowy.

VI. Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1) Przed wydaniem towaru klientowi:
Przelewem na rachunek bankowy Propaganda Paweł Pasternak
Kartą kredytową.
2) W momencie odbioru towaru:
Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Propaganda Paweł Pasternak
Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
2. Propaganda Paweł Pasternak może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Propaganda Paweł Pasternak jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

VII. Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu,
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Propaganda Paweł Pasternak nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Propaganda Paweł Pasternak
7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Propaganda Paweł Pasternak. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).
10. Propaganda Paweł Pasternak nie stosuje polityki towarów zastępczych.

VIII. Gwarancja i rękojmia
1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Propaganda Paweł Pasternak, z siedzibą i adresem przy ulicy Boya-Żeleńskiego 15, 35-105 Rzeszów, NIP 684-217-02-43, REGON 180009027, a Klientami.
2. Propaganda Paweł Pasternak ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Propaganda Paweł Pasternak udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.
4. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Propaganda Paweł Pasternaki wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu
gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru,
Propaganda Paweł Pasternak rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.
6. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, lub zwrot ceny.
7. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
8. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Propaganda Paweł Pasternak; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Propaganda Paweł Pasternak i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Propaganda Paweł Pasternak i producenta towaru;
9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Propaganda Paweł Pasternak stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Propaganda Paweł Pasternak poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Propaganda Paweł Pasternak kosztów.
10. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
11. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Propaganda Paweł Pasternak ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
12. W przypadkach niewymienionych w ust. 11 Propaganda Paweł Pasternak ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach Propaganda Paweł Pasternak zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.
13. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
14. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
15. Propaganda Paweł Pasternak nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
16. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i z oferty outlet), sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

IX. Procedura reklamacji
1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
1) roszczeń z tytułu gwarancji,
2) roszczeń z tytułu rękojmi.
2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje
z chwilą otrzymania przez Propaganda Paweł Pasternak oświadczenia Klienta o
zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
3. Propaganda Paweł Pasternak rozpatruje reklamacje w ciągu:
1) 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;
2) 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji;
4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Propaganda Paweł Pasternak niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Propaganda Paweł Pasternak
6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
1) klient może wysłać sprzęt na koszt Propaganda Paweł Pasternak za pośrednictwem firmy spedycyjnej kurierskiej
2) lub dostarcza towar własnym staraniem do siedziby Propaganda Paweł Pasternak
8. Propaganda Paweł Pasternak rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru
zostanie potwierdzona w Propaganda Paweł Pasternak. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.

X. Postanowienia końcowe
1. W kontaktach z klientem, Propaganda Paweł Pasternak korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).
2. Propaganda Paweł Pasternak ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Propaganda Paweł Pasternak informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
4. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres kontakt@propaganda24.pl jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
5. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu 794 669 118 jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Propaganda Paweł Pasternak zapewnia możliwoś złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane
9. Korzystanie ze sklepu internetowego komputronik.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
2) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
4) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
10. Propaganda Paweł Pasternak nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480 W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.
11. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.propa-ganda.pl.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Kontynuując surfowanie po witrynie, wyrażasz zgodę na ich użycie. Więcej informacji i opcji odrzucania plików cookie można znaleźć tutaj.